Skip to main content
Durf het leven van je dromen te leven!

Ben jij klaar om te veranderen?

Ben jij klaar om te veranderen?

Ben jij klaar om te veranderen?

Ben jij klaar om te veranderen?

Ben jij klaar om te veranderen?

Algemene voorwaarden & privacy

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomst tussen Saskia Geerts, hierna te noemen: zorgverlener, en
zorgvrager voor geven van individuele begeleiding, therapie.

1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Intakegesprek: gesprek waarin de persoonlijke geschiedenis,
behandelklacht en het persoonlijke doel van de zorgvrager wordt
vastgelegd.
• Behandeling: de individuele begeleiding.
• Annuleren: Het beëindigen van de aanmelding voor individuele 
begeleiding.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen zorgverlener en de zorgaanvrager komt tot stand door
middel van een schriftelijke behandelovereenkomst, door de door zorgverlener
en de zorgvrager beiden ondertekend. Deze behandelovereenkomst voldoet
aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Artikel 3: Annulering of verplaatsing door de zorgvrager

3.1 Annulering door de zorgvrager van een afspraak kan tot 24 uren voor
aanvang van de betreffende afspraak geschieden.
3.2 Bij annulering korter dan 24 uren voor de eerstvolgende afspraak wordt
deze volledig in rekening gebracht. In geval van calamiteiten kan in overleg
hiervan worden afgeweken.


Artikel 4: Annulering door zorgverlener
Zorgverlener heeft het recht zonder opgave van redenen de individuele
begeleiding te annuleren.

Artikel 5: Tarieven
Tarief, zoals op website en behandelovereenkomst vermeld, is bindend.

Artikel 6: Betaling

6.1 Zorgverlener brengt de door de zorgvrager verschuldigde vergoeding in
rekening door betaling per pin.
6.2 Als de zorgvrager niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij
zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Als tijdige betaling achterwege blijft
is zorgverlener gerechtigd de uitvoering van de gevraagde zorg of opdracht
onmiddellijk op te schorten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

6.1 Zorgverlener spant zich in de gegeven zorg naar beste inzicht en vermogen
en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse
Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten te verlenen.
6.2 Zorgverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de zorgvrager
voor enige schade behoudens in het geval dat haar
aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in
voorkomend geval tot uitkering overgaat.
6.3 Zorgverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
mede begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door
bedrijfsstagnatie.
6.4 Zorgverlener zal niet aansprakelijk worden gesteld indien zorgvrager de
mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks
zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 8: Klacht over therapeut
Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie
met zorgverlener. Komt u er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht dat u
deze niet met de zorgverlener kunt of wilt bespreken, dan is het mogelijk om
uw klacht (uitsluitend schriftelijk) in te dienen bij de beroepsvereniging van de
zorgverlener. 
Richt uw brief aan:
NBVH, t.a.v. de Klachtencommissie

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen zorgverlener en een zorgvrager is Nederlands
recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan het
tuchtrecht.

Privacyverklaring
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende
therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de
WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en
gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en
behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling
noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij
een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat
wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor
zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw
dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen worden
gebruikt.
• Om ander zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is
afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt
alleen met expliciete toestemming.
• Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit
noodzakelijk zijn.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal
 ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de 
behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar
gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw
zorgverzekeraar.
Uw naam adres en woonplaats.
Uw geboortedatum.
De datum van behandeling.
De omschrijving van de behandeling en de prestatiecode zoals
zorgverzekeraars deze hebben opgesteld.
De kosten van het consult.